Tổ chức bộ máy của văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

23/05/2018

1. Lãnh đạo Văn phòng:

 

 

Ông: Vũ Văn Hợp

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Tỉnh

Số điện thoại: 0203.3533688

Email: vuvanhop@quangninh.gov.vn

 

         - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế; Cử nhân Kinh tế Ngoại thương

          - Lý luận chính trị: Cao cấp

          - Ký hiệu tắt: V0

          - Nhiệm vụ được phân công:

a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của cơ quan Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 386/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016; Quyết định số 663/2017/QĐ-UBND ngày 08/03/2017 của UBND tỉnh nhằm đảm bảo hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh được thống nhất, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất. Trong trường hợp cần thiết, giao văn bản đến cho các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên tham mưu xử lý hoặc chuyển trực tiếp báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết; giao nhiệm vụ cho các Phó Chánh Văn phòng, phòng chuyên môn hoặc chuyên viên thực hiện các văn bản đã có ý kiến xử lý chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác nội vụ (trừ tôn giáo, văn thư, lưu trữ); quy hoạch; chủ trương, địa điểm đầu tư; nguồn lực đầu tư; xây dựng cơ bản (đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách; công tác xây dựng cơ bản do UBND cấp huyện và các doanh nghiệp là chủ đầu tư); tài chính, kế hoạch; quản lý đất đai; giá đất; công tác cải cách hành chính, theo dõi việc nâng cao các Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước; thi đua khen thưởng chung và cụ thể thi đua khen thưởng thuộc lĩnh vực, địa phương phụ trách; là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh (theo Quyết định số 4156/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực nội chính: Thanh tra; phòng, chống tham nhũng; xử lý vi phạm hành chính; thi hành án dân sự; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia; công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; theo dõi đôn đốc, tổng hợp thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toán…

d) Giữ mối quan hệ, hợp tác và phối hợp công tác chung với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

e) Phụ trách đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh và của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Dự các cuộc họp do các Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực phụ trách.

f) Phụ trách theo dõi các ngành: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh; Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, các Ban Quản lý đầu tư xây dựng thuộc UBND tỉnh; theo dõi nắm tình hình các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả.

g) Trực tiếp phụ trách các Phòng: Tổng hợp (Bộ phận Nội vụ, Cải cách hành chính, Thi đua – Khen thưởng), Quy hoạch – Tài nguyên và Môi trường (Bộ phận Quy hoạch, Đất đai), Giao thông – Công nghiệp và Xây dựng (Bộ phận Xây dựng); Nội chính.

Theo quy định Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có Chánh Văn phòng và 3 Phó Chánh Văn phòng; cơ cấu tổ chức gồm các Phòng, đơn vị trực thuộc như sơ đồ dưới đây:   

* Phó Chánh văn phòng:
 
 
Ông: Lê Như Thiều,
Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Tỉnh
Số điện thoại: 0203.3633738
 
      - Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại thương
        - Lý luận chính trị: Cao cấp
        - Ký hiệu tắt: V1
        - Nhiệm vụ được phân công:

a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Du lịch, thương mại; Khoa học công nghệ; kinh tế biển; quản lý thị trường; xúc tiến đầu tư (trừ phần chủ trương, địa điểm đầu tư); theo dõi việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh; theo dõi việc triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); công tác đối ngoại và kinh tế đối ngoại; quản lý nhà nước về khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; theo dõi khối doanh nghiệp FDI, các ngân hàng, hải quan, thuế, phí, lệ phí và các hoạt động dịch vụ khác; quản lý công sản (bao gồm cả đấu giá, đấu thầu); quản lý nhà nước về giá, phí (trừ giá đất); công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, phát triển hợp tác xã, kinh tế tư nhân, cổ phần hóa doanh nghiệp; hoạt động của Ban Chỉ đạo 389; thi đua khen thưởng thuộc lĩnh vực, địa phương phụ trách.

b) Đôn đốc, chuẩn bị các báo cáo thuộc các lĩnh vực, ngành được phân công theo dõi khi có yêu cầu của Chính phủ, Bộ, ban, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

c) Phụ trách công tác lễ tân hậu cần, phối hợp với các đơn vị khác chỉ đạo trong các ngày lễ, hội; phục vụ các đoàn khách đến thăm, làm việc tại tỉnh, các Hội nghị do Văn phòng UBND tỉnh đảm nhận; chỉ đạo phục vụ hoạt động thường xuyên, đột xuất, đón tiếp khách, hội nghị, các cuộc họp của UBND tỉnh và Văn phòng theo quy định hiện hành; quản lý hồ sơ cán bộ và triển khai các thủ tục về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

d) Phụ trách xây dựng, quản lý, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực được phân công; dự các cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi.

e) Phụ trách theo dõi các ngành: Du lịch, Công Thương, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Trung tâm hành chính công, Cục thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Liên minh HTX tỉnh; theo dõi nắm tình hình các địa phương: Móng Cái, Tiên Yên, Vân Đồn, Cô Tô.

f) Trực tiếp phụ trách các Phòng: Kinh tế, Du lịch, Hành chính – Tổ chức, Quản trị - Tài vụ và Nhà khách tỉnh Quảng Ninh.

 

              
 
Bà: Nguyễn Thị Kim Phượng
Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Tỉnh
Số điện thoại:0203.3838020
Email: nguyenthikimphuong@quangninh.gov.vn
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ký hiệu tắt: V2
- Nhiệm vụ được phân công:

a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; văn hoá và thể thao; văn học – nghệ thuật; bảo tồn, bảo tàng, quản lý di sản, di tích; y tế; lao động, thương binh và xã hội; dân tộc, tôn giáo; tư pháp (bao gồm xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý hành chính tư pháp; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các hoạt động bổ trợ tư pháp: công chứng, chứng thực, luật sư, thừa phát lại, giám định tư pháp); công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng – an ninh; công tác báo chí, xuất bản; phát thanh – truyền hình; thông tin – truyền thông; văn thư, lưu trữ, công tác bảo mật nhà nước; quản lý nhà nước về hội và các tổ chức xã hội; quản lý nhà nước về công tác thanh niên; hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh; theo dõi toàn diện lĩnh vực an toàn thực phẩm; công tác thi đua khen thưởng theo lĩnh vực, đơn vị, địa phương phụ trách; công tác an ninh trật tự, vệ sinh của cơ quan UBND tỉnh; đôn đốc kiểm tra, công tác chuẩn bị các phòng họp hàng ngày của UBND tỉnh.

b) Đôn đốc, chuẩn bị các báo cáo thuộc các lĩnh vực, ngành theo dõi khi có yêu cầu của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền; chỉ đạo xây dựng chương trình công tác hàng tháng, năm và các báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm của UBND tỉnh và các báo cáo tại phiên họp UBND thường kỳ.

c) Là đầu mối liên hệ, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ các cuộc họp thường xuyên, đột xuất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nội dung, tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

d) Phụ trách công tác lễ tân, hậu cần trong nội bộ cơ quan và các hoạt động thường xuyên, đột xuất, đón tiếp khách, hội nghị, các cuộc họp của UBND tỉnh khi đồng chí Lê Như Thiều, Phó Chánh Văn phòng đi vắng. Theo dõi đảm bảo nội quy, quy chế, trật tự nội vụ, cảnh quan môi trường và vệ sinh khu vực Trụ sở cơ quan; quản lý hoạt động của Trung tâm thông tin; kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị tài liệu, phòng họp phục vụ các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh và cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hàng tuần và các cuộc họp của UBND tỉnh.

e) Phụ trách xây dựng, quản lý, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; phụ trách các lĩnh vực được phân công theo dõi. Dự các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi.

f) Phụ trách theo dõi các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Tư pháp, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh, Đại học Hạ Long; theo dõi nắm tình hình các địa phương: Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ.

         g) Trực tiếp phụ trách Phòng Khoa giáo – Văn xã và Trung tâm thông tin.

 
Ông: Nguyễn Huy Thắng,
Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Tỉnh

Số điện thoại: 0203.3839593
Email: nguyenhuythang.ubnd@quangninh.gov.vn

 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ký hiệu tắt: V3
- Nhiệm vụ được phân công:

a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, đô thị thông minh; công nghiệp; giao thông – vận tải; an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; chương trình Biển Đông – Hải đảo; kinh tế vận tải; nông nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới; lâm nghiệp, thủy sản, thuỷ lợi; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tài nguyên khoáng sản; đo đạc và bản đồ; bảo vệ môi trường; khí tượng thuỷ văn; đầu tư hạ tầng viễn thông, bưu điện; nhà ở xã hội; nhà ở người có công; công tác quản lý đô thị; quản lý tài nguyên than; giải phóng mặt bằng; theo dõi công tác thi đua khen thưởng theo lĩnh vực chuyên môn ngành, địa phương phụ trách; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, địa phương về đề án di dân ra khỏi khu vực sạt lở, ngập lụt nguy hiểm trên địa bàn tỉnh; theo dõi hoạt động khối doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách.

b) Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi các nội dung phục vụ đoàn Đại biểu Quốc hội, kỳ họp HĐND tỉnh và các nội dung họp của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; chuẩn bị các báo cáo thuộc lĩnh vực, ngành theo dõi khi có yêu cầu của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền; báo cáo tham gia ý kiến đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ; công tác tổng hợp, báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh khi trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp.

c) Phụ trách xây dựng, quản lý, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực được phân công. Dự các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi.

d) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban Tiếp công dân và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều 14, Luật Tiếp công dân năm 2013; Điều 3, Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tiếp công dân và các quy định có liên quan. Chủ trì phối hợp, điều hòa mối quan hệ với các thành viên Hội đồng Tiếp công dân tỉnh, các đơn vị: Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Công an tỉnh.

e) Phụ trách theo dõi các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Xây dựng Nông thôn mới, Đô thị thông minh, Chính quyền điện tử, Ban Quản lý vườn Quốc gia Bái Tử Long, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cục Thống kê, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh; theo dõi nắm tình hình các địa phương: Đông Triều, Hoành Bồ, Quảng Yên.

f) Phụ trách chung về Ban Tiếp công dân tỉnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vê toàn bộ hoạt động của Ban Tiêp công dân tỉnh; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn được giao theo quỵ định tại Điều 14, Luật Tiếp công dân năm 2013 và Điều 3, Quyết định sô 2186/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh và các quy định khác có liên quan; Chỉ đạo, đôn đốc xây dựng phần mềm theo dõi, quản lý công tác tiếp công dân, giải quyêt đơn thư khiêu nại, tô cáo, kiên nghị và thực hiện quản lý, quản trị theo quy định; Chủ trì phối hợp, điều hòa mối quan hệ với các thành viên Hội đồng Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị: ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH; Văn phòng HĐND tỉnh; Công an tỉnh.


 
Bà: Nguyễn Thị Ngân,
Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Tỉnh
 
Số điện thoại: 02033.633155
Email: nganqh@quangninh.gov.vn
 
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ký hiệu tắt: V4

  2. Tổ chức bộ máy:     

 
3. Các phòng ban: 

Phòng Nội chính
 

Ông: Nguyễn Thành Vinh

- Chức danh: Trưởng phòng Nội chính

- Ký hiệu tắt: (NC)

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật, Cử nhân hành chính

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi, tham mưu, đề xuất về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh vùng biển và hải đảo;

- Theo dõi, tham mưu, đề xuất về công tác quốc phòng, quân sự địa phương: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác huấn luyện; diễn tập khu vực phòng thủ; công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Theo dõi, tham mưu, đề xuất về công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng, chống khủng bố; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ; công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác đặc xá....

- Theo dõi, tham mưu, đề xuất về công tác Thanh tra kinh tế-xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng của khối chính quyền.

- Theo dõi, tham mưu, đề xuất về công tác tư pháp: Công tác cải cách tư pháp; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hành chính tư pháp: Hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, chứng thực (trừ các trường hợp có yếu tố nước ngoài); công tác bổ trợ tư pháp: Công chứng, luật sư, giám định tư pháp; Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Theo dõi, tham mưu, đề xuất về công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; Việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

- Theo dõi, tham mưu, đề xuất về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh và thẩm tra các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh do các ngành, địa phương trình.

- Chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với các ngành, địa phương về lĩnh vực nội chính, hoặc các cuộc làm việc của các Bộ, ngành Trung ương với UBND tỉnh về lĩnh vực nội chính.

- Thẩm tra các đề án thuộc lĩnh vực nội chính trình Ban Cán sự và Thường trực UBND tỉnh, trước hết về yêu cầu, phạm vi, quy trình, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản. Tuỳ theo tính chất của đề án, chủ động báo cáo với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để tổ chức nghiên cứu, phát biểu ý kiến bằng văn bản về nội dung đề án. Tham gia chỉnh lý các văn bản (dự thảo) của Ban Cán sự, Thường trực UBND tỉnh; Chuẩn bị những đề án, văn bản do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

- Đề xuất kế hoạch thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và các Văn bản luật, dưới luật, các Quyết định, Chỉ thị… của Chủ tịch, UBND tỉnh về lĩnh vực nội chính.

- Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, tổng hợp giúp UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm là Chủ  tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo: (1) Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; (2) Hội đồng giáo dục QP-AN; (3) Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và (4) BCĐ Phòng, chống khủng bố; (5) BCĐ Vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; (6) BCĐ Công tác phòng không nhân dân; (7) BCĐ Bảo vệ đường ống xăng dầu tỉnh; (8) BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc; (10) BCĐ công tác Thi hành án dân sự; (11) BCĐ về Nhân quyền; (12) BCĐ thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại; (13) Ban Hậu cần địa phương; (14) BCĐ 896 của tỉnh; (15) BCĐ thực hiện chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024; (16) BCĐ thực hiện Chị thị số 01 của Thủ tướng về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới,.....

- Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các Thỏa thuận hợp phối hợp, Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Ninh với: (1) Tổng cục V/Bộ Công an; (2) Tổng cục II/Bộ Quốc phòng; (3) Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong việc đầu tư xây dựng và trang bị phương tiện kỹ thuật cho BĐBP tỉnh Quảng Ninh; (4) Ban Nội chính Tỉnh ủy; (5) Tòa án nhân dân tỉnh: (6) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và giữ mối quan hệ với các đơn vị trên.

- Trực tiếp theo dõi các ngành: (1) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; (2) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; (3) Công an tỉnh; (4) Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh; (5) Thanh tra tỉnh; (6) Sở Tư pháp; (7) Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- ĐT: 08033135

-Email: nguyenthanhvinh@quangninh.gov.vn

 

Bà: Vũ Thị Phương Nhung

- Chức danh: Chuyên viên phòng Nội chính

- Ký hiệu tắt: NV

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Tham mưu xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của UBND tỉnh; việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

+ Tham mưu trình UBND và các cấp có thẩm quyền quyết định các đoàn nước và đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh; chỉ đạo các ngành và địa phương đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế; chỉ đạo các vấn đề lãnh sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài như thân nhân, con nuôi, đi lại, lưu trú; các vấn đề liên quan đến vi phạm biên giới, lãnh thổ, vi phạm của người nước ngoài ở địa phương.

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác việt kiều. Trực tiếp tho dõi sở Ngoại vụ. Thực hiện một số nhiệm vụ khách do Chánh văn phòng UBND tỉnh trực tiếp phân công.

- ĐT: 01238077777

-Email: vuthiphuongnhung@quangninh.gov.vn

Phòng Tổng hợp:

 

 

Ông: Vũ Tất Bằng 

- Chức danh: Trưởng phòng Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TH6

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: 

- Nhiệm vụ được phân công: 

- Tham mưu, thẩm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, thống kê, báo cáo về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo đột xuất.

- Tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng, quý, năm; các cuộc họp, hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Ghi Nghị quyết Phiên họp thường kỳ, trình duyệt văn bản chỉ đạo sau Phiên họp; theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung công việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo tại Phiên họp UBND tỉnh.

- Chuẩn bị cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần của Thường trực UBND tỉnh, giao ban Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các báo cáo khác của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh khi được phân công. Ghi Nghị quyết cuộc họp Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh; trình duyệt thông báo kết luận sau các cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh, Ban Cán sự UBND Tỉnh.

- Tham mưu, theo dõi, tổng hợp, toàn bộ chương trình, nội dung liên quan đến HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ, kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh khi có nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh phải chuẩn bị.

- Tham mưu, theo dõi, đề xuất, tổng hợp về thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi Cục Thống kê tỉnh.

- ĐT:0203 3637688

-Email: vutatbang@quangninh.gov.vn

Ông: Nguyễn Trọng Hiếu 

- Chức danh: Hàm Trưởng phòng, Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh

- Ký hiệu tắt: TH1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý môi trường; Kỹ sư khai thác mỏ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

- Thư ký tổng hợp giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu dự thảo các bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Điện thoại: 080.33114

- Email: Nguyentronghieu@quangninh.gov.vn

 

Bà: Trần Quỳnh Trang

- Chức danh: Phó Trưởng phòng 

- Ký hiệu: TH4

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân hành chính

- Nhiệm vụ được phân công:

- Tham mưu, theo dõi, tổng hợp về công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để báo cáo tại cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần của Thường trực UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy.

- Tham mưu, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp: Chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng, quý, năm; văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương định kỳ hàng tháng, quý, năm.

- Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp về: Lĩnh vực thi đua, khen thưởng; lĩnh vực văn thư lưu trữ.

- Tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ các cuộc họp, hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Tham mưu, theo dõi, tổng hợp toàn diện việc triển khai Chương trình hành động sô 21-CTr/TU ngày 05/02/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW Hội nghị lần thử sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Trực tiếp theo dõi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- ĐT: 0203. 3634993

-Email: tranquynhtrang@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông: Nguyễn Thành Long 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TH3, XD2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Tham mưu, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn do HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh chuyển thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Tỉnh.

- Tham mưu, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp: Về kinh tế vận tải biển, chương trình Biển Đông - Hải đảo; chuyên trách đầu mối về đầu tư phát triển cảng biển (trừ huyện Vân Đồn và Móng Cái); chuyên trách theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; chuyên trách dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Sông Khoai (Tập đoàn AMATA).

- Tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ các cuộc họp, hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Phụ trách công tác lễ tân đối ngoại đối với các đoàn nước ngoài khi đến làm việc và chào xã giao UBND tỉnh; phụ trách phiên dịch tiếng Anh đối với các buổi làm việc, chào xã giao của lãnh đạo tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi địa phương: Thị xã Quảng Yên.

- ĐT: 0203.3659889

-Email: thanhlong@quangninh.gov.vn

Ông: Đỗ Quốc Bình 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TH5

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Kỹ sư kinh tế vận tải biển

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp về lĩnh vực: Tổ chức, bộ máy; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ, hợp đồng lao động khác khối chính quyền; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; người đại diện theo ủy quyền của UBND tỉnh đối với phần vốn nhà nước tại các công ty, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Là đầu mối tổng hợp, theo dõi chung về tổ chức, bộ máy biên chế, HĐLĐ khối chính quyền.

- Tham mưu, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp đơn vị hành chính, địa giới hành chính trên địa bàn bàn tỉnh.

- Tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ các cuộc họp, hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Trực tiếp theo dõi Sở Nội vụ.

- Điện thoại: 0203.3835142

- Email: doquocbinh@quangninh.gov.vn

- Phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

 

  Ông: Hoàng Văn Lãng

- Chức danh: Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QLĐĐ1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân, Đại học Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công: 

- Tham mưu, theo dõi công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất đai các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn, Cẩm Phả.

- Tham mưu, theo dõi công tác chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng các thành phố: Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí.

- Tham gia các buổi tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh giải quyết đơn, thư tại các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn, Cẩm Phả.

- Trực tiếp theo dõi các sở, ngành: Sở Tài nguyên Môi trường.

- ĐT: 080.33114

-Email: hoangvanlang@quangninh.gov.vn

Ông: Đỗ Hoàng Hoành

- Chức danh: Phó Trưởng phòng quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QH1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Đô thị, Kiến trúc sư quy hoạch

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Tham mưu, theo dõi, xử lý các nội dung lập, phê duyệt, quản lý, điều chỉnh quy hoạch đối với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng của các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều;

- Chủ trì, theo dõi việc triển khai thực hiện 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh và đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và của các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều.

  - Tổng hợp, theo dõi chung việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Tham mưu, theo dõi, xử lý về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng, thu hồi các chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng (đối với các dự án chưa được giao đất) của các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều.

- Trực tiếp theo dõi UBND thành phố Uông Bí.

- ĐT: 0203.3833186

-Email: dohoanghoanh@quangninh.gov.vn

Ông: Lê Xuân Bình

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QH3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Đô thị

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Tham mưu, theo dõi, xử lý các nội dung lập, phê duyệt, quản lý, điều chỉnh quy hoạch đối với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh của các địa phương: Quảng Yên, Cô Tô, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hoành Bồ.

- Tham mưu, theo dõi, xử lý về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng, thu hồi các chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng (đối với các dự án chưa được giao đất) của các địa phương: Quảng Yên, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hoành Bồ.

- Trực tiếp theo dõi UBND huyện Bình Liêu.

- ĐT: 0203.3839082

- Email: lexuanbinh@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: Lê Tiến Mạnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

 - Ký hiệu viết tắt: MT

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ sinh học thực nghiệm

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi lĩnh vực bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu; công tác cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ trong hoạt động khai thác khoáng sản; quản lý tài nguyên nước; Theo dõi công tác bảo vệ môi trường về ứng phó sự cố tràn dầu; Theo dõi việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 ban hành theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tuớng Chính phủ (Chương trình Nghị sự 21).

- Theo dõi chung về lĩnh vực tăng trưởng xanh.

- Trực tiếp theo dõi UBND huyện Hoành Bồ.

- Điện thoại: 0203.3839643

- Email: letienmanh@quangninh.gov.vn

 

Ông: Bùi Tiến Thanh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QH2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Tham mưu, theo dõi, xử lý các nội dung lập, phê duyệt, quản lý, điều chỉnh quy hoạch đối với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh của các địa phương: Cẩm Phả, Vân Đồn, Hải Hà, Móng Cái.

- Tham mưu, theo dõi, xử lý về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng, thu hồi các chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng (đối với các dự án chưa được giao đất) của các địa phương: Cẩm Phả, Vân Đồn, Hải Hà, Móng Cái, Cô Tô.

- Điện thoại: 0203.3836744

- Email:

 

 

 

 

 

 

 

Ông: Hoàng Văn Định

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QLĐĐ2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Đất đai

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

-Theo dõi, tham mưu: Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã: Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn, Hoành Bồ, Quảng Yên, Đông Triều; Giá đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh; là chuyên viên nghiên cứu tổng hợp theo dõi địa bàn huyện Cô Tô.

- Trực tiếp theo dõi lĩnh vực chuyên môn liên quan đến huyện Cô Tô.

- ĐT: 0203.3839074

- Email: hoangvandinh@quangninh.gov.vn

Ông: Hoàng Anh Tuấn

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QLĐD3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi, tham mưu: Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất đai các địa phương: Hạ Long, Hoành Bồ, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều và tổng hợp các dự án thu hồi đất trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh giải quyết đơn, thư của các địa phương: Hạ Long, Hoành Bồ, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều.

- Email: hoanganhtuanvpub@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0936148888

- Phòng Kinh tế - Tổng hợp

 

 
 

 

 

 

Ông: Vũ Sơn Hà

- Chức danh: Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TM3, TK3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung về hành chính, quản trị nội bộ Phòng; Thư ký giúp việc đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tham mưu, theo dõi, xử lý thuộc lĩnh vực: Kế hoạch hàng năm, tổng hợp thu – chi ngân sách; thuế; trực tiếp xử lý về chi thường xuyên ngân sách tỉnh; Theo dõi quản lý giá (trừ giá đất), lĩnh vực quản lý công sản.

- Theo dõi công tác đấu giá, phối hợp chuyên viên TM4 xử lý các vấn đề liên quan đến dự toán ngân sách hàng năm.

- Theo dõi việc thực hiện sau các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước.

- Trực tiếp theo dõi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- ĐT: 0203.3839593

- Email: vusonha@quangninh.gov.vn

Ông: Nguyễn Đăng Bảng

- Chức danh: Hàm Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp

- Ký hiệu: TM1

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi công tác quản lý nhà nước về thương mại;

- Trực tiếp theo dõi Sở Công Thương, UBND thành phố Móng Cái.

- Theo dõi công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại (Ban Chí đạo 389 tỉnh)

- Theo dõi hoạt động cửa khẩu biên giới (Tiểu ban công tác cửa khẩu

- Giữ mối liên hệ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- ĐT: 0203.3835165  

Ông: Nguyễn Khắc Hiếu 

- Chức danh: Phó trưởng phòng kinh tế tổng hợp
 
- Ký hiệu tắt: NLN1
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư thủy sản
 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
 
- Nhiệm vụ được phân công: 

- Theo dõi về CT mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực khoa học công nghệ, lĩnh vực thủy sản, bao gồm: Nuôi trồng, khai thác, đóng mới, sửa chữa nâng cấp tàu cá theo NĐ số 67/CP của Chính phủ, chế biến, thú y thủy sản, khuyến ngư và bảo vệ nguồn thủy sản, theo dõi các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thủy lợi, thủy sản.  Công tác QLNN về lĩnh vực thủy lợi; Đê điều, hồ, đập, kênh, mương. Phối hợp với Chuyên viên NLN2 theo dõi, xử lý lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Trực tiếp theo dõi các sở, ban, ngành, địa phương: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Xây dựng Nông thôn mới.


- ĐT: 08033134
 
 

Ông: Vũ Duy Văn

- Chức danh: Phó trưởng phòng kinh tế tổng hợp; Thư ký giúp việc cho Phó Chủ tịch THường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu
 
- Ký hiệu tắt: NLN3
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư lâm nghiệp, thạc sỹ kinh tế nông nghiệp
 
- Lý luận chính trị: cao cấp
 
- Nhiệm vụ được phân công: 

- Theo dõi các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, bố trí sắp xếp ổn định dân cư (bao gồm Chương trình 120), nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; theo dõi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội miền núi, công tác dân tộc.

- Theo dõi việc thực hiện chính sách về phát triển các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các xã thuộc chương trình 135, chương trình mục tiêu 134, ngành nghề và phát triển nông thôn, củng cố HTX nông nghiệp.

- Theo dõi hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc.

- Theo dõi lĩnh vực bảo vệ và phát triên kinh tế lâm nghiệp, bao gồm: Trồng rùng, chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triên kinh tê lâm nông nghiệp kêt hợp, chê biên lâm sản, bảo vệ và phát triển nuôi động vật hoana dã; trồne rừng thay thế và dịch vụ môi trườne, rừng.

- Theo dõi các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Tham mưu, theo dõi, xử lý lĩnh vực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Tham mưu, theo dõi chung tình hình thực hiện chỉ đạo tại cuộc họp giao ban của Bí thư Tỉnh ủy với các Bí thư các địa phương.

- Tham mưu, theo dõi tình hình triển khai thực hiện giải quyết các kiến nghị, chất vấn của cử tri gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Thư ký cho đồng chí Đặng Huy Hậu – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi các sở, ban, ngành, địa phương: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND thị xã Đông Triều.

- Giữ mối liên hệ với Hội Nông dân tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh.

+ ĐT: 08033113
+ Email:vuduyvan@quangninh.gov.vn

Ông: Vũ Minh Phấn

- Chức danh: Phó trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp

- Ký hiệu: TM2

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi, xử lý các nội dung thường xuyên liên quan đến vốn đầu tư xây dựng cơ bản (trừ vốn xây dựng cơ bản chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu của tỉnh).

- Phối hợp chuyên viên liên quan xử lý các vấn đề liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm.

- Trực tiếp theo dõi Kho bạc Nhà nước tỉnh.


- Điện thoại: 0203.3839820

-Email: vuminhphan@quangninh.gov.vn

Ông: Nguyễn Khánh Toàn 

- Chức danh: Phó trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TM4

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ phân tích tài chính, Cử nhân Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi công tác kế hoạch hàng năm; theo dõi vốn đầu tư xây dựng cơ bản các chương trình mục tiêu (bao gồm cả vốn xây dựng cơ bản chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu của tỉnh).

- Theo dõi, tống hợp các nguồn vốn thực hiện Đe án 196 của Uy ban nhân dân tinh Quáng Ninh về việc đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tinh Quảng Ninh, Chươna; trình 755 của Chính phủ vê việc hô trợ đât ở, đât sản xuât, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu 135, 755, 196 tồng hợp báo cáo kết quả hàng quý, 6 tháng, năm.

- Theo dõi công việc liên quan đến phí và lệ phí; Theo dõi xử lý các cơ chế, chính sách phát sinh liên quan đến thu - chi ngân sách khối huyện, xã; theo dõi các nội dung liên quan phát triển kinh tế vận tải.

- Trực tiếp theo dõi các Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh 

- Điện thoại:0203.3839647
 

- Email:

 

Ông: Đặng Hoàng Hưng

- Chức danh: Chuyên viên phòng Kinh tế - Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TM5

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động các doanh nghiệp trực thuộc UBND tinh; theo dõi công tác sắp xếp, đôi mới doanh nghiệp nhà nước; theo dõi hoạt động kinh tế tư nhân;

- Theo dõi triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Nghị Quyết 35/NĐ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phu về hồ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; theo dòi công tác hội nhập quốc tế, hợp tác kinh tế vùng, họp tác kinh tế với các tỉnh, thành phô; tổng hợp theo dõi, chuẩn bị nội duna các cuộc gặp gờ doanh nghiệp của Lãnh đạo Tinh với doanh nghiệp, cộng đông doanh nghiệp hàng quý, năm; đông thời theo dỏi đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của doanh nghiệp sau các cuộc gặp gỡ hàng quý;

- Theo dõi hoạt dộn° cua hệ thốne ngân hàng; theo dõi hoạt động cua ngân hàng chính sách xâ hội; theo dòi hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước;

- Theo dõi về lĩnh vực kinh tế biên;

- Theo dõi việc thực hiện sau các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước; công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình;

- Giữ mối liên hệ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Theo dõi vốn xây dựng cơ bản ngân sách các huyện, thị xà, thành phố.

- ĐT: 02033835170

- Email:

- Phòng Văn xã - Khoa giáo:

 

Ông Dương Văn Tuấn

- Chức danh: Trưởng phòng Văn xã - Khoa giáo

- Ký hiệu tắt: VX3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Bác sỹ chuyên khoa cấp 1 y tế công cộng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi lĩnh vực Y tế dự phòng; Khám, chữa bệnh; Phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; Mỹ phẩm; An toàn vệ sinh thực phẩm; Vật tư, trang thiết bị y tế; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Bảo hiểm y tế.

- Tham mưu, đề xuất, thấm tra, theo dõi, tổng hợp về công tác quản lý nhà nước liên quan đến tô chức Hội và tô chức phi Chính phu trong tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi Sở Y tế; tham mưu, đề xuất, thấm tra, theo dõi tổng hợp vê hoạt động cúa các Hội, tô chức Phi chính phú thuộc chức nâng quản lý về chuyên môn của Sở Y tế.

- Trực tiếp theo dõi Sở Y tế .

- ĐT: 0203.3833508

- Email:duongvantuan@quangninh.gov.vn

  Ông Lê Văn Việt

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng Văn xã - Khoa giáo

- Ký hiệu tắt: VX2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế Công nghiệp; Cử nhân kinh tế Lao động

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi công tác: Lao động, thương binh và xã hội: Việc làm; Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Dạy nghề; Lao động; Giai cấp công nhân; Tiền lương, tiền công; Bảo hiểm xã hội bắt buộc; Bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp; An toàn lao động; Người có công; Người cao tuổi; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội (trừ phòng chống ma túy); Bình đẳng giới (công tác phụ nữ); Công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

-  Theo dõi: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo dõi hoạt động của Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 (Ban chỉ đạo 1237) tỉnh Quảng Ninh; chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm – pu – chi - a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chế độ, chính sách đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, thanh niên xung phong và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

- Là đầu mối theo dõi, tổng hợp chung việc triển khai 03 Chương trình: Chươna trình mục tiêu quốc gia giàm nehèo, Chươns trình xây dựng nông thôn mới, Đe án 196 về các nhiệm vụ, giai pháp đưa các xã, thôn ra khoi diện đặc biệt khó khăn trẽn địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng, hợp về: Hoạt động của các tổ chức Hội, tố chức Phi Chính phu thuộc chức năng quản lý chuyên môn của Sở Lao động — Thương binh và Xã hội; trien khai chương trình phôi hợp công tác và các nội dung phôi họp công tác giữa Ủy ban nhân dân Tỉnh với Liên doàn Lao động, tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tinh, Hội Cựu Chiến binh tinh.

- Trực tiếp theo dõi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, huyện Ba Chẽ.

- Giữ mối liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

- ĐT: 0203.3835143

- Email:  levanviet@quangninh.gov.vn

Ông: Đinh Hải Trường  

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng Văn xã Khoa giáo
 
- Ký hiệu tắt: VX1
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý văn hóa, Cử nhân Luật
 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
  

- Theo dõi công tác: Văn hóa; văn học nghệ thuật; thể dục thể thao; gia đình; công tác tôn giáo; công tác quản lý nhà nước đối với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

- Trực tiếp theo dõi Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Sở Nội vụ (công tác tôn giáo), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

- Giữ mối liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- ĐT: 0203. 3833972
 

Ông: Trần Việt Phương 

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng Văn xã - Khoa giáo
 
- Ký hiệu tắt: VX4
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ báo chí
 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
  
- Nhiệm vụ được phân công:

- Là Thư ký giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Theo dõi hoạt động Báo chí, in, xuất bản và phát hành.

- Trực tiếp theo dõi Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh.


- ĐT: 0203.3839149
 
- Email: tranvietphuong@quangninh.gov.vn

 Ông Lê Hữu Phong

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng Văn xã - Khoa giáo

- Ký hiệu tắt: GD

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Sư phạm Vật lý

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi lĩnh vực giáo dục, đào tạo (kể cả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và chính sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực nói chung).

- Theo dõi việc thực hiện quy chế phối hợp giữa ƯBND tỉnh với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; thực hiện quy chể dân chu trong hoạt động cua cơ quan, dơn vị hành chính, sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn tình; công tác dân vận chính quyền.

- Trực tiếp theo dõi Sớ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu, đề xuất, thâm tra, theo dõi tông hợp về hoạt dộng của các Hội, tô chức Phi chính phu thuộc chức năng quán lý về chuyên môn cua Sơ Giáo dục Dào tạo.

- Giữ mối liên hệ với Ban Dân vận Tỉnh úy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tinh Quana, Ninh, rinh đoàn Quảng Ninh.

- Trực tiếp theo dõi Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Điện thoại: 0987356386

- Email: lehuuphong@quangninh.gov.vn

- Phòng Du lịch

 

 
 
Ông: Nguyễn Lâm Nguyên
 
- Chức danh: Trưởng phòng Du lịch
 
- Ký hiệu tắt: DL1
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Khoa học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
 

- Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung về hành chính, quản trị nội bộ Phòng; Thư ký giúp việc đồng chí Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch, công tác quy hoạch, chiến lược, kế hoạch về du lịch.

- Theo dõi việc thực hiện các chương trình du lịch, các sản phẩm du lịch; các hoạt động du lịch lữ hành; công tác đảm bảo môi trường du lịch.

- Theo dõi công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về du lịch, Các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch;

- Theo  dõi việc khai thác du lịch trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long;

- Theo dõi các hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch;

- Trực tiếp theo dõi Sở Du lịch.

- ĐT: 0203 3839640
- Email: nguyenlamnguyen@quangninh.gov.vn
 
 
 
Bà: Vũ Thị Hằng
 
- Chức danh: Phó trưởng phòng Du lịch, Chuyên viên du lịch
- Ký hiệu tắt: DL2
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Du lịch
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Nhiệm vụ được phân công:

  - Theo dõi các hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch; công tác quản lý các điểm du lịch, khu du lịch, đô thị du lịch;

- Các hoạt động liên quan đến cấp, thu hồi giấy phép, chứng nhận về hoạt động du lịch; hoạt động lưu trú du lịch;

- Công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực du lịch;

- Công tác hợp tác quốc tế về du lịch, Xúc tiến quảng bá du lịch; Tổ chức tuần du lịch hàng năm; Tổ chức hội thảo, triển lãm, hội chợ, sự kiện liên quan đến du lịch.

- Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp về lĩnh vực: Tổ chức, bộ máy; công chức, viên chức, hợp đồng, theo Nghị định 68 của Chính phủ, hợp đồng lao động khác khối chính quyền của các huyện, thị xã, thành phô thuộc tinh.

- Theo dõi việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Hội, Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; công tác thanh niên, công tác quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức Hội và tổ chức phi Chính phủ trong tỉnh; thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi Sở Du lịch, UBND thành phố Hạ Long.

- Giữ mối liên hệ với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh đoàn Quảng Ninh.

- ĐT: 0203 3533018

- Phòng GT-CN & XD

 

 

Ông: Nguyễn Phúc Vinh 

- Chức danh: Trưởng phòng GT-CN&XD

- Ký hiệu tắt: XD4

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng; Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình

- Lý luận chính trị: cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi công tác đầu tư XDCB của các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Cô Tô và các sở, ban, ngành, Công an tỉnh. Theo dõi tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.

- Là đầu mối tổng hợp chung triển khai các dự án theo hình thức hợp tác công tư của tỉnh.

- Theo dõi chung, tổng hợp báo cáo công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư; quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các chuyên viên liên quan tham mưu, đề xuất việc ban hành cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; Theo dõi, tham mưu xử lý công tác xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản, đơn giá bồi thường công trình kiến trúc, hạ tầng và lập dự toán các công trình XDCB.

- Trực tiếp theo dõi các sở, ngành: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp.

-ĐT: 0203.3618321

-Email:nguyenphucvinh@quangninh.gov.vn

 Ông: Nguyễn Văn Tiến

- Chức danh: Phó Trưởng phòng GT-CN&XD

- Ký hiệu tắt: XD1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:
 

- Theo dõi công tác đầu tư xây dựng cơ bản (các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước) và công tác quản lý nhà nước các dự án vốn ngoài ngân sách, các dự án theo hình thức đối tác công tư triển khai trên các địa bàn: KKT Vân Đồn, Móng Cái; KCN Texhong Hải Hà, Cẩm Phả. Theo dõi tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.

- Theo dõi tổng hợp chung vấn đề công tác thanh tra, kiểm toán, sau kết luận thanh tra, kiểm toán lĩnh vực XDCB (Các trường hợp thanh tra cụ thể dự án, đơn vị do chuyên viên nào theo dõi thì chuyên viên đó xử lý).

- Phối hợp với các chuyên viên liên quan tham mưu, đề xuất về việc ban hành các cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi các sở, ngành: Ban quản lý khu kinh tế, UBND huyện Vân Đồn (theo Quyết định số 05/QĐ-VP.UBND ngày 04/01/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Điện thoại:  0203.3834061 

- Email: nguyenvantien@quangninh.gov.vn

 

Ông: Hoàng Văn Cường 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng GT-CN&XD

- Ký hiệu tắt: GT1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng đường bộ

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt an toàn giao thông, công tác đầu tư XDCB quản lý, bảo vệ kết cấu, hạ tầng giao thông; lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt; xử lý các công việc liên quan đến các dự án công trình giao thông được giao.

- Theo dõi đôn đốc tiến độ GPMB, xử lý vấn đề vướng mắc về GPMB (trừ chính sách) các dự án giao thông được phân công theo dõi.

- Trực tiếp theo dõi Sở Giao thông Vận tải; Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

- ĐT: 0203.3633739

-Email: hoangvancuong_vpub@quangninh.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Tuấn Anh

- Chức danh: Phó Trưởng Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng

- Ký hiệu tắt : XD3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Email:  Tuananh951102@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi công tác đầu tư bằng nguồn vổn có yếu tổ nước ngoài (ODA, NGO...), bao gồm cả nhiệm vụ xử lý, giải quyết các thu tục dầu tư xây dựng của dự án đầu tư.

- Là đầu mối chuyên trách theo dõi công tác quan lý nhà nước dôi với Khu kinh tế cửa khấu Hoành Mô- Đồng Văn, Khu kinh tế cửa khâu Bắc Phong Sinh.

- Theo dõi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực điện trên địa bàn Tỉnh.

- Theo dõi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xăng dầu (quy hoạch mạng lưới, đầu tư, kinh doanh...; về nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết do chuyên viên quy hoạch xử lý).

- Thư ký đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Chù tịch UBND tính.

 

 

 

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Anh Đức

- Chức danh: Phó Trưởng Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng

-Ký hiệu tắt : XD5

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ kết cấu xây dựng

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Là đầu mối chuyên trách theo dõi, tham mưu về công tác Xúc tiến đầu tư trên địa bàn Tỉnh; theo dõi chung hoạt động của Ban IPA (các lĩnh vực cụ thể do các chuyên viên theo dõi ngành và lĩnh vực thực hiện). Tổng hợp theo dõi các dự án đầu tư bằng nguồn vốn FDI; theo dõi việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản Jetro tại Hà Nội; các hoạt động của Hội đồng cố vấn Việt Nam – Nhật Bản.

- Theo dõi công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại các địa phương: Hoành Bồ, Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà; công tác đầu tư xây dựng cơ bản và công tác quản lý nhà nước các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư. Theo dõi tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.

- Phụ trách phiên dịch tiếng Pháp đối với các buổi làm việc, chào xã giao của lãnh đạo tỉnh.

- Các lĩnh vực liên quan đến chính sách nhà ở, thị trường bất động sản, công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư và UBND huyện Hải Hà.

- ĐT: 0936.886.922

- Email: nguyenanhduc@quangninh.gov.vn

 

Ông: Đỗ Vũ Dự
Chức danh: Chuyên viên Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng
-Ký hiệu tắt : XD6
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Tài chính, Kỹ sư chuyên ngành hệ thống điện 
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
 
- Nhiệm vụ được phân công: 

- Là đầu mối chuyên trách theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, CCN và các làng nghề trên địa bàn tỉnh (các lĩnh vực cụ thể do các chuyên viên theo dõi ngành và lĩnh vực thực hiện). Theo dõi tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.

- Theo dõi, tham mưu xử lý công tác hỗ trợ đầu tư, các hoạt động, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); năng lực cạnh tranh của các sở, ngành, địa phương (DDCI), khảo sát mạng xã hội SNA, Fanpage DDCI.

- Theo dõi, tham mưu về Công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông tiến độ thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2 và Đề án triển khai thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020.

- Trực tiếp theo dõi UBND nhân dân huyện Tiên Yên

- Điện thoại: 0203. 3835168
 
 

Ông: Vũ Duy Hưng

Chức danh: Phó Trưởng  Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng

-Ký hiệu tắt : CN

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; Kỹ sư công nghệ thực phẩm

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi các hoạt động khai thác sản xuất của ngành than theo Quy hoạch phát triển ngành than VN đến năm 2020, có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt tại QĐ số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 (Quy hoạch 403) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Theo dõi việc phối hợp của Ủy ban nhân dân Tỉnh với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành Trung ương trong quản lý các quy hoạch khoáng sản của trung ương trên địa bàn tỉnh và thẩm định cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn trong các dự án đầu tư xây dựng mỏ, khai thác khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản.

- Theo dõi các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Luật khoáng sản và quy hoạch tham dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản phân tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Ninh.

- Theo dõi công tác chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nhằm ngăn chặn, xử lý các hoạt động tham dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

- Theo dõi công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp bao gồm các ngành: Cơ khí, luyện kim, hóa chất, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác.

- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu quản lý tài nguyên nước (nước ngầm, nước mặt, hồ, ao, sông, suối …).

- Theo dõi quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp.

- Trực tiếp theo dõi UBND thành phố Cẩm Phả.

- Điện thoại: 0203.3836742

- Email: vuduyhung@quangninh.gov.vn

- Ban Tiếp công dân

 

 

 

Ông: Vũ Văn Chiến

- Chức danh: Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh

- Ký hiệu tắt: TD

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Nhiệm vụ được phân công: 

Tiếp công dân, xử lý đơn thư (từ các nguồn chuyển đến), thẩm tra các báo cáo xác minh quyêt định giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thấm quyền giải quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tại địa bàn thành phố Hạ Long;

- Được Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh úy quyền giải quyết các công việc của Ban khi Trưởng ban vắng mặt;

- Chịu trách nhiệm tông hợp báo cáo tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban tại các cuộc giao ban định kỳ của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tổng họp, thấm tra đế trình thông qua, phê duyệt các báo cáo định kỳ, đột xuât vê công tác tiêp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tống hợp những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp để trình tại các cuộc họp về nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng tháng, trên cơ sở đó tông hợp, dự thảo văn bản chỉ đạo để trình lãnh đạo Văn phòng thông qua và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Trực tiếp tham gia vào các ngày tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo tỉnh; phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân tại các huyện, thị xã, thành phố;

- Trực tiếp theo dõi, tống hợp, thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Tố tụng hành chính khi có quyết định giải quyết khiếu nại thuộc thấm quyền giải quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bị khởi kiện tại Tòa án;

- Tham gia việc bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của Chủ tịch ửy ban nhân dân tỉnh trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án;

- Thực hiện việc theo dõi công tác thi đua - khen thưởng của Ban Tiếp công dân và công tác thi đua khen thưởng về công tác tiếp dân của toàn tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo quản lý, quản trị tài sản, CO' sở vật chất tại Trụ sở Tiếp công dân, đề xuất sửa chữa, thay thế, bô sung cho phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công việc.

- ĐT: 0203.3839617

- Email: vuvanchien@quangninh.gov.vn

 

Ông: Trần Đình Phượng

- Chức danh: Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh
 
- Ký hiệu viết tắt: TD3
 
- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế; Cử nhân Luật.

- Nhiệm vụ được phân công:

 Tiếp công dân, xử lý đơn thư (từ các nguồn chuyển đến), thẩm tra các báo cáo xác minh quyêt định giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thấm quyền giải quyết của Chủ tịch Ưỵ ban nhân dân tỉnh tại các địa phương: Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Bô và dự thảo quyêt định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo, các thông báo kêt luận, ý kiên chi đạo của Uy ban nhân dân tỉnh về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trình lãnh đạo ủy ban nhân dan tỉnh phê duyệt;

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các quyết định, thông báo kêt luận, văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương được phân công phụ trách va các vụ việc vụ thể đang thụ lý, theo dõi.

- Tổng họp những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp để trình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ; tổng hợp, dự thảo văn bản kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Uy ban nhân dân tỉnh; tham gia tiếp công dân định kỳ đột xuât và phục vụ đôi thoại các vụ việc tại địa bàn phụ trách;

- Nắm và phản ánh tình hình, phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ các Sở, địa phương;

- Thực hiện chế độ báo cáo: Tổng hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư hàng tuần, tiếp công dân đột xuất báo cáo trong ngày! Có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, phối hợp với bộ phận tổng hợp phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất đảm bảo tính chính xác, chất lượng;

- Có trách nhiệm thông tin, phối hợp với các địa phương phụ trách theo dõi và các sở, ban, ngành liên quan trong việc xử lý tình huống đột xuất, phát sinh, đông người, phức tạp;

- Làm việc với các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin, trả lời khi được phân công, nội dung làm việc phải được Trưởng ban Tiếp công dân phê duyệt và đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy định của UBND tỉnh về cung cấp thông tin cho báo chí;

- Phối hợp với phòng Hành chính tổ chức theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển...cán bộ của Ban Tiếp công dân tỉnh.

- ĐT: 0203 3636389

 

 Ông: Nguyễn Văn Tú

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu viết tắt: TD2

- Chuyên môn nghiệp vụ:

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

- Tiếp công dân, xử lý đơn thư (từ các nguồn chuyển đến), thẩm tra các báo cáo xác minh giải quyêt khiêu nại, tô cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh tại các địa huyện: Tiên Yên, Ba Chẽ, Đầm Hà Hải Hà, Bình Liêu, Cô Tô, thành phô Móng Cái và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo, các thông báo kết luận, y kiến chỉ đạo của Uy ban nhân dân tỉnh tỉnh về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trình lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các quyết định, thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương được phân công phụ trách và các vụ việc vu thê đang thụ lý, theo dõi.

- Tổng hợp những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp để trình tại^ cuộc họp giải quyêt khiêu nại, tố cáo định kỳ; tổng hợp, dự thảo văn bản kết luận chỉ đạo cúa lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia tiếp công dân định ky đột xuất và phục vụ đối thoại các vụ việc tại địa bàn phụ trách. Nắm và phản anh tình hình, phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ các sơ, ngành địa phương.

 - Thực hiện chê độ báo cáo: tông họp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; hang tuan, tiep cong dan đột xuât báo cáo trong ngày. Có trách nhiệm cung cấp thong tin, so liẹu, phoi hợp VỚI bộ phận tông họp phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất đảm bảo tính chính xác, chất lượng.

- "Có trách nhiệm thông tin, phổi hợp với các địa phương phụ trách theo dõi và các sở, ban, ngành liên quan trong việc xử lý tình huống đọt xuất phát sinh đông người, phức tạp.

- Lam viẹc với cac cơ quan bao chi đê cung câp thông tin, trả lời khi được phân công, nội dung làm việc phải được Trưởng ban Tiếp cong dân phê duyẹt va đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy định cua ủy ban nhân dân tỉnh ve cung câp thông tin cho báo chí.

- Email:

- Điện thoại:

 

 

 

Ông : Vũ Mậu Hoàn

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu tắt: TD4

- Chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Lý luận chính trị: 

- Nhiệm vụ được phân công: 

- Tiếp công dân, xử lý đơn thư (từ các nguồn chuyển đến), thẩm tra các báo cáo xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh tại các địa phương: Thành phố cẩm Phả, huyện Vân Đồn và dự thao quyẹt đinh giái quyêt khiêu nại, kêt luận giải quyết tố cáo, các thông báo kct luạn, y kisn chi đạo cuci Uy ban nhân dân tỉnh vê tiêp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trình lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các quyết định thông báo, kết luận, văn bản chỉ đạo cua trung ương và cùa tỉnh vê tiêp công dân giải quyết khieu nại, to cao tại cac địa phương được phân công phụ trách và các vụ việc vu thể đang thụ lý, theo dõi; Tổng họp những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp để trình tại cuộc họp giải quyêt khiếu nại, tố cáo định kỳ; tổng họp, dự thảo văn bản kết luận chỉ đạo của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia tiếp công dân định ky đột xuât và phục vụ đôi thoại các vụ việc tại địa bàn phụ trách.

 - Nắm va phan anh tinh hình, phôi hợp hướng dân nghiêp vu các sở ngành địa phương.

- Thực hiẹn che độ báo cáo: tông họp công tác tiêp công dân, xử lý đơn thư

hang tuan, tiep cong dan đột xuât báo cáo trong ngày. Có trách nhiệm cung cấp thong tin, so liẹu, phoi hợp VỚI bộ phận tông hợp phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất đảm bảo tính chính xác, chất lượng.

- Có trách nhiệm thông tin, phối hợp với các địa phương phụ trách theo dõi và sở, ban, ngành liên quan trong việc xử lý tình huống đột xuất, phát sinh, đông người, phức tạp.

- Làm việc với các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin, trả lời khi được phân công, nội dung làm việc phải được Trưởng ban Tiếp công dân phê duyệt và đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy định của ủy ban nhân dân tỉnh về cung câp thông tin cho báo chí;

Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tống hợp dự thảo báo cáo việc giải quyêt đơn thư hàng tháng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến ủy ban nhân dân tỉnh.

- Email: tiepdanqn@gmail.com

- Điện thoại:

   

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu

- Chức danh: Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt:KSTT1

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Cử nhân Anh văn

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

- Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng UBND Tỉnh về hoạt động chung của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tham mưu công tác tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính.

- Tham mưu công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

- Tham mưu tổ chức việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.

- Thẩm tra, cho ý kiến về trình tự thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc trách nhiệm xây dựng của các sở, ngành được phân công phụ trách.

 - Kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch UBND Tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của các sở, ngành được phân công phụ trách.

- Theo dõi hoạt động của Trung tâm hành chính công và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Đơn vị, khối phụ trách: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh , UBND thành phố Móng Cái, UBND thành phố Hạ Long, UBND huyện Ba Chẽ, UBND huyện Cô Tô, UBND huyện Đầm Hà.

- Email: nguyenmanhhieu@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0203 3832989

Bà: Nguyễn Thúy Hằng

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt:KSTT2

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

- Tổng hợp dự thảo các báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính gửi các đơn vị của tỉnh; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cơ quan Trung ương theo quy định.

- Theo dõi công tác báo cáo quý, năm về Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thẩm tra, cho ý kiến về trình tự thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc trách nhiệm xây dựng của các sở, ngành được phân công phụ trách.

 - Kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch UBND Tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở, ngành được phân công phụ trách.

- Tham gia Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi được phân công.

- Đơn vị, khối phụ trách: Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế,  Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Ban Dân tộc, Sở Tư pháp, UBND huyện Đầm Hà, UBND huyện Hải Hà, UBND thị xã Quảng Yên, UBND thành phố Cẩm Phả.

- Email: nguyenthuyhang.vpub@quangninh.gov.vn

- Điện thoại:0203 3835146

Bà: Đoàn Thị Hồng Hạnh

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu viết tắt: KSTT3

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách theo dõi công tác tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị khác có liên quan.

- Thẩm tra, cho ý kiến về trình tự thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc trách nhiệm xây dựng của các sở, ngành được phân công phụ trách.

 - Kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch UBND Tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở, ngành được phân công phụ trách.

- Theo dõi hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan ở địa phương.

- Tham gia Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi được phân công.

- Cùng phối hợp cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia khi có Quyết định công bố TTHC của UBND Tỉnh.

- Làm thư ký trong ngày tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Tỉnh; tổng họp kết quả tiếp công dân để dự thảo thông báo kết luận của Lãnh đạo Uy ban nhân dân tỉnh trong ngàỵ tiếp công dân định kỳ; thực hiện một sô nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổng hợp báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyêt đơn, thư khiêu nại, tô cáo theo sự phân công của Trướng ban Tiếp công dân tỉnh.

- Đơn vị, khối phụ trách: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Tiên Yên, UBND huyện Hoành Bồ, UBND thành phố Uông Bí.

- Email: doanthihonghanh@quangninh.gov.vn

  • Điện thoại: 0203.3839.149

Bà: Phạm Ngọc Mai

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu viết tắt: KSTT4

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Lý luận chính trị: 

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách công tác cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia khi có Quyết định công bố TTHC của UBND Tỉnh.

- Thẩm tra, cho ý kiến về trình tự thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc trách nhiệm xây dựng của các sở, ngành được phân công phụ trách.

 - Kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch UBND Tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở, ngành được phân công phụ trách.

- Tham gia Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi được phân công.

- Đơn vị, khối phụ trách: Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, UBND thị xã Đông Triều,  UBND huyện Vân Đồn, UBND huyện Bình Liêu.


- Email: phamngocmai@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0203 3835146

- Phòng Quản trị - Tài vụ  

Bà: Bùi Thị Hồng Hạnh

- Chức danh: Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt:

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

Nhiệm vụ được phân công:

+ Quản lý toàn diện mọi hoạt động của phòng và cán bộ công chức thuộc Phòng theo quy chế hoạt động của Phòng và các quy chế, quy định của Văn phòng.

+ Chủ trì nội dung và chủ trì sinh hoạt giao ban của phòng định kỳ hàng tháng và đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

 + Tổ chức đánh giá, bình chọn các danh hiệu thi đua, đề nghị các chế độ, cính sách đối với cán bộ thuộc Phòng theo quy định.

+ Hướng dẫn, tạo điều kiện cho cán bộ mới đến công tác tại Phòng tiếp cận, quán triệt và thực hiện các quy chế, quy định của Văn phòng, của Phòng.

+ Triển khai, theo dõi các hoạt động phong trào, đoàn thể do cơ quan phát động.

+ Chỉ đạo việc thực hiện công tác cán bộ, các chế độ chính sách, đăng ký đào tạo, nghỉ phép, thi đua của cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản trị - tài vụ.

+ Điều phối, phân công công việc cho các cán bộ, công chức thuộc phòng. Đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức của phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công.

+ Theo dõi việc làm thêm giờ của cán bộ công chức trong phòng.

- ĐT: 0203.3835183

Ông: Lã Tuấn Cường
 
- Chức danh: Phó trưởng phòng
 
- Ký hiệu viết tắt: 
 
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế Ngoại thương; Kỹ sư cao đẳng tin học

- Nhiệm vụ được phân công: 

+ Xây dựng chương trình công tác tháng và tổng hợp các báo cáo định kỳ tháng/quí/năm của Phòng theo Quy định về chế độ đăng ký, xây dựng chương trình công tác và Quy định về chế độ thông tin báo cáo của Văn phòng.

+ Thay mặt trưởng phòng tổ chức quản lý, kiểm tra và đôn đốc việc giao – nhận hồ sơ, công việc đối với cán bộ, công chức trong phòng khi đi công tác, nghỉ phép, tham quan, ốm đau… bàn giao công tác cho cán bộ, công chức nhận nhiệm vụ thay thế.

+ Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của cơ quan: Trực tiếp theo dõi việc quản lý tài sản, theo dõi những biến động khi trang bị, điều chuyển, thanh lý tài sản. Kết hợp với kế toán làm các thủ tục thanh lý, điều chuyển tài sản khi có phát sinh; Đề xuất sửa chữa, mua mới các trang thiết bị, vật tư, tài sản phục vụ công tác chuyên môn các phòng ban, cơ quan văn phòng; Theo dõi, rà soát phát hiện và chỉ đạo thực hiện sửa chữa những hư hỏng phát sinh (Nhà cửa, điện nước, tường rào, kho tàng và những tài sản khác …).

+ Chịu trách nhiệm đôn đốc Tổ hội trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Tổ :

+Đảm bảo về phương tiện vật chất, bố trí phòng họp, hình thức, nghi lễ trong các buổi họp, làm việc và tiếp khách theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh.

+ Quản lý vận hành thiết bị âm thanh phòng họp, máy nổ, hệ thống trình chiếu các hội nghị trực tuyến, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, vận hành và đảm bảo cung cấp điện, nước trong  khu vực trụ sở HĐND và UBND tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn, bài trí trụ sở.

+ Thực hiện công tác bố trí, đón tiếp, phục vụ các Đoàn khách đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

+ Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng phòng giao 

- ĐT: 0203 3835836
 
- Email: latuancuong@quangninh.gov.vn

- Phòng Hành chính – Tổ chức

 


Ông: Nguyễn Hà Hải 

- Chức danh: Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt: TC2

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Điều hành mọi hoạt động của Phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về toàn bộ công tác của Phòng theo quy chế hoạt động của Phòng và các quy chế, quy định của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+Trực tiếp phụ trách công tác:Công tác tổ chức cán bộ, bao gồm cả tổ chức bộ máy, công tác nhân sự công tác đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bồi dưỡng cán bộ; chế độ chính sách; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (theo phân cấp).Tổ chức thực hiện công tác quản lý thẻ công chức cơ quan,
+ Tham mưu xây dựng các Nội quy, quy định về trật tự nội vụ; tổ chức việc thực hiện trong cán bộ, công chức viên chức của cơ quan.Tổ chức các hoạt động của phòng hưởng ứng, tham gia các hoạt động, phòng trào do các đoàn thể phát động.

Xây dựng chương trình hoạt động chung của cơ quan và đôn đốc triển khai thực hiện. Tổ chức thực hiện quản lý hồ sơ CB,CC,VC. Cấp giấy nghỉ phép,giấy đi dường, đăng ký nghỉ cho Cán bộ lãnh đạo đi công tác. .Giữ mối liên hệ công tác với lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Phòng, đơn vị sự nghiệp, các Đoàn thể cơ quan.Tổ chức thực hiện việc lễ tang đối với cán bộ cấp cao của Tỉnh theo quy định.

+Trường hợp Trưởng phòng đi vắng thì uỷ quyền cho Phó Trưởng phòng giải quyết, xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng.

- ĐT: 0203.3835909

- Email: nguyenhahai@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: Đoàn Thị Hồng Hà

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt: TC4

- Chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp văn thư lưu trữ

Nhiệm vụ được phân công:

+ Giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng UBND tỉnh về công tác Văn thư lưu trữ của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+ Kiểm tra công tác văn thư được thực hiện, đảm bảo đúng các yêu cầu, quy định của Trung ương: Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ;  Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.

+ Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số và ngày, tháng, năm; đóng dấu mức độ khẩn, mật văn bản đi; làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.

+ Không phát hành các văn bản không đúng thể thức về soạn thảo văn bản đã quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

+ Thực hiện một số việc khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức phân công

- ĐT: 0203.3836281

- Email: Doanthihongha@quangninh.gov.vn

 - Trung tâm Thông tin:

 

 

 Ông: Lê Quang Ngọc

- Chức danh: Giám đốc 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật; Cử nhân ngoại ngữ; Thạc sỹ Báo chí
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- ĐT: 0203.3533010
- Email: lequangngoc@quangninh.gov.vn

 

Bà: Lê Diệu Linh

- Chức danh: Phó Giám đốc
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quan hệ công chúng, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Ngoại ngữ
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- ĐT: 0203.3618509
- Email: ledieulinh@quangninh.gov.vn

 
 
 

Ông: Vũ Hoàng Tùng

- Chức danh: Phó Giám đốc
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư CNTT; Quản trị mạng
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- ĐT: 0203.3635039
- Email: vuhoangtung@quangninh.gov.vn

Bà:  Trần Thị Mai Nhung

- Chức danh: Phó Giám đốc
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ chính sách công, Cử nhân CNTT, tài chính doanh nghiệp
-Lý luận chính trị: Sơ cấp
 
- ĐT: 080.33116
-Email: tranthimainhung@quangninh.gov.vn

Bà:  Nguyễn Thùy Châm

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Cổng TTĐTTH
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân báo chí, cử nhân lịch sử đảng
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- ĐT: 0203.3839253
- Email: nguyenthuycham@quangninh.gov.vn

 

Bà:  Đoàn Thị Duyên

- Chức danh: Trưởng phòng CNTT
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân CNTT, Ngoại ngữ
- ĐT: 0203.3836088
- Email: doanthiduyen@quangninh.gov.vn

Ông:  Nguyễn Huy Thịnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng CNTT
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh,Cử nhân CNTT
- ĐT: 0203.3836088
-Email: nguyenhuythinh@quangninh.gov.vn

Ông:  Vũ Văn Định

- Chức danh: Phó Trưởng phòng CNTT
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tin học
- ĐT: 0203.3836088
-Email: vuvandinh@quangninh.gov.vn

 

Ông:  Nguyễn Đình Sơn

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Công nghệ thông tin - Cử nhân Quản trị kinh doanh
- ĐT: 080.33116
-Email: nguyendinhson@quangninh.gov.vn

Bà:  Vũ Thị Vui

- Chức danh: Phó Truởng phòng Quản trị Tài vụ
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế tóan
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- ĐT: 0203.3618352
- Email: vuthivui@quangninh.gov.vn

 

Bà:  Lăng Thị Tám

- Chức danh: Truởng phòng Công báo - Lưu trữ
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn thư lưu trữ
- ĐT: 080. 33115
- Email: langthitam@quangninh.gov.vn

Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh:

 

 

Bà: Nguyễn Thị Dung Nhan

- Chức danh: Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

- Điện thoại: 0203.3836033

-Email: nguyenthidungnhan@quangninh.gov.vn

 

Bà: Hoàng Thị Thảo 

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế

- Điện thoại: 0203.3835534

- Email: hoangthithao@quangninh.gov.vn

Bà: Nguyễn Mai Thoan 

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp

- Điện thoại: 080.33159

-Email: nguyenmaithoan@quangninh.gov.vn

Ông: Nguyễn Văn Luyện

- Chức danh: Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cơ điện

- Điện thoại: 0203.3835690

-Email: nguyenvanluyen@quangninh.gov.vn

 

Bà: Trần Thị Phuợng

- Chức danh: Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Kế tóan

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3635299

-Email: tranthiphuong@quangninh.gov.vn

 

Bà: Hoàng Minh Hà

- Chức danh: Trưởng phòng Kế toán

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế tóan

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3836003

-Email: hoangthiminhha@quangninh.gov.vn


 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.